Meedenken met het beleid van school

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak; ouders en personeel zijn vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat de directie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemmings- en adviesrecht. Wettelijk is vastgelegd over welke onderwerpen de MR instemmings- en adviesrecht heeft. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan.

Missie en visie van de MR

Wij willen een toegankelijke medezeggenschapsraad zijn, die bijdraagt aan het optimaal functioneren van OBS de Haarschool. Wij willen een deskundige gesprekspartner zijn, die op een positief kritische manier interesse toont en verantwoordelijkheid neemt bij besluiten in het belang van onze school, de leerlingen, het personeel en de ouders. Wij willen de onderwijskwaliteit en het veilige (leer-)klimaat op school bewaken en stimuleren voor alle betrokkenen. Wij willen vragen, meedenken, beslissen, nadenken, vooruitzien en initiatief nemen.

Wij streven naar een school die open staat voor verbetering en ingebrachte ideeën die binnen een bestaand kader worden geplaatst zodat er geen onduidelijkheden ontstaan. Een school waar samengewerkt wordt door ouders, personeel en directie. Waar de MR van alle zaken vroegtijdig op de hoogte wordt gehouden en hierin actief wordt betrokken. Met een MR die voor alle partijen een aanspreekpunt is om verbetering op allerlei terreinen mogelijk te maken. Een grote school met de sfeer, rust en uitstraling van een kleine school.

Contact?

U kunt ons altijd mailen op Haarschool_MR@varietas.nl