Het beste uit onszelf en uw kind halen

Onze school werkt met een plan om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen borgen en waar nodig te verbeteren. Het plan helpt ons het onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

De manier van lesgeven

Op de Haarschool geven we standaard in drie niveaus les. Dit gebeurt aan de hand van een opgesteld groepsplan. Dit plan wordt aan de hand van analyses en evaluaties twee keer per jaar opgesteld door de groepsleerkracht. Dit gebeurt aan de hand van het borgingsdocument “planning en zorg gedurende het schooljaar”.

Effectieve Directe Instructie

Om in verschillende niveaus les te kunnen geven hanteren we een effectief instructiemodel: EDI (Effectieve Directe Instructie).

Samenwerken

In het kader van samenwerken, werken we de komende jaren aan een leerlijn voor coöperatieve werkvormen door de hele school. In het team wordt dit gecoördineerd en aangestuurd door de leerkracht die hierin gespecialiseerd is.

Professionalisering

Op OBS De Haarschool zijn we voortdurend in ontwikkeling. In het schooljaar 2020-2021 oriënteren wij ons op toekomstbestendig onderwijs waarin Wetenschap en Technologie een vaste plek krijgen. Daarnaast maken we een professionaliseringsslag op het gebied van ons instructiemodel: EDI. Op deze gebieden vindt een gezamenlijke professionaliseringsslag plaats. Daarnaast heeft ieder teamlid de ruimte om eigen keuzes te maken op het gebied van professionalisering.

Meten is weten

Om te weten of wij voldoen aan de standaarden die door de inspectie worden gesteld, hanteren we door de hele schoolloopbaan verschillende meetinstrumenten. Deze staan in een toetskalender weergegeven. Leidend hiervoor is ons borgingsdocument planning en zorg gedurende het schooljaar. Hierin zien we hoe ons schooljaar is opgedeeld in vier keer tien weken. Ieder tiende week evalueren we aan de hand van de bevindingen van de leerkrachten in samenspraak met ouders en intern begeleider. Naar aanleiding van de evaluatie worden kinderen ingedeeld in een themaplan (groepen 1 en 2), of een groepsplan (groepen 3 t/m 8) voor de komende periode.