Onze kracht!

Pijler 1: Uitdagend onderwijs

In samenwerking met ouders willen we werken aan uitdagend onderwijs, om kinderen meer en meer uit de dagen het beste uit zichzelf te halen. Voor de komende jaren zullen de volgende items steeds zichtbaarder worden binnen de Haarschool: Uitdagende materialen en middelen, werken in kleinere groepen, digitalisering , leerkrachten die opgeleid zijn tot specialisten (reken-, taal-,zorg- en talentontwikkeling), in samenspraak met ouder en kind doelen stellen en zichtbaar maken die binnen het bereik van het kind liggen, groepsdoorbrekend onderwijs, onderwijs binnen en buiten de school, creatieve werkvormen, middels collegiale consultatie en intervisie voortdurend verbeteringen aanbrengen in de onderwijsleersituatie, ouderparticipatieplan en het doorontwikkelen van ouder-/kindgesprekken naar ambitiegesprekken.

De Flexgroep

OBS de Haarschool richt zich in het kader van het passend onderwijs op vele zorggebieden. Zo kent de Haarschool een flexgroep die geleid wordt door Nursen Korkmaz. De flexgroep is zorg ‘aan de bovenkant’. Het is bedoeld voor kinderen die, al dan niet tijdelijk, in hun ontwikkeling stagneren of teruggaan, die niet voldoende hebben aan de plus-opdrachten in het reguliere lesaanbod en waarbij de leerkracht handelingsverlegen is. Dit kan zich manifesten in een onvoldoende groei in leerontwikkeling en/of in problematisch gedrag, internaliserend of externaliserend. Veelal moeten zij ‘leren leren’ en werken aan hun ‘executieve functies’. De leerkracht bepaalt in samenspraak met ouders of het kind deze hulp (al dan niet tijdelijk) nodig heeft.

Pijler 2: Doorgaande leerlijn

Er van uit gaande dat ieder kind zich dient te ontwikkelen binnen de mogelijkheden die hij heeft zullen we op ieder gebied moeten werken aan het bewust nastreven van het werken in doorgaande leerlijnen. Om het optimale uit het kind te halen, hebben we elkaar nodig. Binnen de Haarschool erkennen we hierin de volgende items: gedrag (regels, afspraken, o.a. het pestprotocol), cognitief (reken-, taal- en wetenschap en techniek onderwijs), de manier van instructie geven met behulp van EDI (Expliciete Directe Instructiemodel), borging van afspraken, ICT, de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind optimaliseren. In het (door-)ontwikkelen van deze leerlijnen stellen we ons de volgende vragen: Hoe zorgen we voor optimale kwaliteit? Hoe houden we ons aan de afspraken? Welk gedrag leven we hierin voor? Hoe rapporteren we? Hoe organiseren we?

Door tijdens de vaste evaluatiemomenten deze vragen te blijven stellen dragen we bij aan de doorgaande lijn.

Pijler 3: Zorg dragen voor elkaar

De maatschappij van de toekomst zal steeds meer een beroep doen op het individu die constant in ontwikkeling dient te zijn, zowel op mentaal als fysiek niveau. De maatschappij stelt hierin steeds grotere eisen aan de mens in de samenleving van de toekomst. Om hieraan te kunnen voldoen is binnen de Haarschool het samen zorg dragen voor elkaar een speerpunt. Binnen de lerende organisatie kan immers het één niet zonder het ander. Hierin stellen we een aantal voorwaarden, waaraan voortdurend gewerkt wordt: betrokkenheid, bevordering sociaal gedrag, zelfstandigheid op maat, persoonlijke ontwikkeling, communicatie, inzet van de juiste middelen, veiligheid, plezier, sfeer en de doorgaande lijn. Dit kunnen wij niet alleen! Een goede relatie en samenwerking met de Stichting ROOS, onze ouders (GMR, MR, OR) en de kinderen is hier in voorwaarde. Op deze manier willen we zorgdragen voor een goede zorgstructuur, zowel op macro-, micro-, als mesoniveau.

Pijler 4: Samen leren

Binnen onze organisatie is duidelijk te zien dat voor de Haarschool de driehoek kind-ouder-leerkracht onlosmakelijk verbonden zijn. De relatie leerkracht- kind ondersteunen we door de volgende activiteiten binnen de Haarschool (door) te ontwikkelen. Rust is hierin een voorwaarde voor alle partijen: ouder-/kindgesprekken, interactieve lesvormen, gericht op optimalisering van vaardigheden voor het kind. Denk hierbij aan: groepsoverstijgend werken, verschillende werkvormen, keuzes mogen maken voor werkvormen, onderzoek doen -bij- en nascholing van leerkrachten ten behoeve van het optimaliseren van ons onderwijs.  De relatie kind- ouder willen we ondersteunen door de volgende activiteiten binnen handbereik te hebben: coöperatief leren, feedback geven en ontvangen, sociale vaardigheden optimaliseren. De relatie ouder-leerkracht willen we optimaliseren door de volgende activiteiten blijvend op de jaaragenda te zetten in samenwerking met de MR en de OR van de Haarschool: onderwijscafé, ouderparticipatieplan ontwerpen voor de Haarschool, jaarvergadering OR-MR-Leerkrachten. Om de voortgang in het samen leren te meten maken we gebruik van de evaluatiemomenten die in de jaarplanning zijn opgenomen, de ouder-/kringgesprekken, het onderwijscafé en voortdurend reflecteren binnen het team van leerkrachten.

Pijler 5: Moderne leeromgeving

Zoals in onze visie staat omschreven wordt deze zichtbaar gemaakt door de aandacht voor talentontwikkeling, 21e eeuws vaardigheden, burgerschapsvorming, wetenschap en technologie, onderzoekend en creatief leren en groepsdoorbrekend werken. Naast de basisvaardigheden rekenen en taal zijn dat de speerpunten in het onderwijs. Om hieraan te kunnen voldoen is het een voorwaarde dat leerkrachten hun competenties doorontwikkelen op de bovenstaande gebieden (bron SLO).